T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 
 
Sıra
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
1
Yurt Dışı Bakım Belgesi
 
 
-  Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu
(1 Adet Boş ve 1 Adet Muhtar Onaylı)
10 dk
2
Apostil Tasdik Şerhi
 
İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve Noter tasdikli belgeler
15 dk
3
Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri
-  Dilekçe
 
15 gün
(Başka kurumdan cevap istenecek ise 30 gün)
4
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
-  Dilekçe
15 gün
5
4483 Sayılı Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar
-  Şikayet Dilekçesi (Şikayet Edilen Memurun Adı, Soyadı ve Çalıştığı Kurum)
30 + 15 gün
6
Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri
-  İtiraz Dilekçesi
-  Cezaya İlişkin Karar
-  Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi
20 gün
7
3091 Sayılı Kanun (Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi)
-  Başvuru Dilekçesi (Matbu Dilekçe Kaymakamlığımızda Mevcut)
-  Şikayet Edilenin Adı, Soyadı ve Adresi
-  Şikayete Konu Taşınmazın Adresi
15 gün
8
Görev Belgesi Müracaatları
-  Görev Belgesi Talep Dilekçesi veya Belgesi
30 Dk
9
Muhtar İzin Müracaatları
-  İzin Talep Dilekçesi (Muhtarlığa 1. Azanın Vekaleti Esastır)
30 Dk
10
Yıpranmış Kaybolmuş veya Çalınmış Resmi Mühür Müracaatı
 
-  Muhtarlık Mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığının belirtildiği Dilekçe
-  Çalınmış ise Kolluk Kuvvetlerince tutulan tutanak
-  Mühür Beratı
-  Resmi Mühür Yönetmeliğinde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış mühür bedeli dekontu
 
30 gün
11
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
-  Dilekçe
 
 
 
15 gün
 
 
12
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 Sayılı Kanunla Eklenen Ek-2 Madde Gereğince; Görevleri Nedeniyle Tahsis Edilen Ortak Kullanım Alanından (Dışarıdan Atanan Yönetici, Apartman Görevlisi,Bekçi) Tahliye İşlemi
 
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
-  Başvuruda bulunan yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği
-  Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı
-  İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname
 
15 gün
13
Lokal (İçkisiz/İçkili) İzin Belgesi Düzenlenmesi
 
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir
-  Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği
-  Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği
-  Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oybirliğiyle aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği
-  Yapı kullanma (iskan) izin belgesi
 
30 gün
14
Tüketici Sorunları Başvurusu
 
Matbu dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir
-  Fatura
-  Satış Fişi
-  Garanti Belgesi veya Sözleşme vb.
90 gün
15
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
 
Başvuru Belgeleri:
-  Matbu Dilekçe
-  İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı yada Belediyeden onaylı bir örneği
-  Vergi Levhası
-  Ruhsat Sahibinin/Sorumlu Müdürün nüfus cüzdanı fotokopisi
-  Telekomünikasyondan Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi
30 gün
16
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
-  Dilekçe
15 gün
17
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerine Muhtaçlık Kararı
 
-  Askerlik Şubesinden alınan asker olduğuna dair belge (Askerlik Durum Belgesi)
-  Nüfus Kayıt örneği (adres gösterir)
-  Muhtar onaylı form
7 gün
(Tahkikattan sonra)
18
Adi Sicil Belgesi Verilmesi
- Dilekçe
- Nüfus Cüzdan veya Ehliyet İbrazı
30 Dk.
 
Başvuru esnasında yukarıda istenilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 İlk Müracaat Yeri                                                                      İkinci Müracaat Yeri
İlçe Yazı İşleri Müdürü                                                              Kaymakamlık
Adres  : Çukurova Kaymakamlığı                                            Adres : Çukurova Kaymakamlığı
Tel       :      (322) 248 18 78                                                         Tel      :  (322) 248 08 81
Faks    :      (322) 248 18 78                                                         Fax     :  (322) 248 18 81