T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
 İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
 HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En Geç)
1 Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Hisseli Arazi Satışları 1. İlgili Kurum (resmi) yazısı  5 İş Günü
2. Tapu Kaydı (Çaplı Fotokopi)
2 Çiftçi Kayıt Sistemi ' ne Kayıt İşlemi 1.   Başvuru Dilekçesi 1 Saat
2.   Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı)
3.   Tapu Müdürlüğünden "Kayıtlarımıza Uygundur" ibareli, onaylı tapu fotokopisi (İlk müracaatlarda gerekli)
4.   Onaylı Kira Sözleşmeleri (kiralık arazi varsa)
5.   Varsa muvafakatname belgeleri
6.   Kadastrosuz alanlar için tespit formu
7.   Kadastrosuz olanlar için Belediye Arazi beyannamesi örneği
8.   Ticaret Sicil Gazetesi veya şirket ana sözleşmesi (Tüzel kişi)
9.  İmza Sirküsü (Tüzel Kişi)
10.Yetki Belgesi (Tüzel Kişi)
11.Yetkili Kimlik Fotokopisi (Tüzel Kişi)
12.Vergi Levhası Fotokopisi (Tüzel Kişi)
13.Ödendi Belgesi (Döner Sermaye)
3 Mazot ve Gübre desteklemesi 1.  Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi 1 Saat
4 Toprak Analiz Desteklemesi 1. Akredite olmuş laboratuardan getirilen toprak analiz belgesi ve başvuru dilekçesi 1 Saat
5 Organik Tarı Desteklemesi 1. Tarım Bakanlığından alınan "Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge 1 Saat
2. Başvuru Dilekçesi
6 Sertifikalı Fidan/Tohum Kullanım Desteklemeleri 1. Sertifikasyon kuruluşundan alınan sertifikaların, son satıcı tarafından onaylı fotokopisi 1 Saat
2.Fidan/Tohum faturası
3. Satıcıdan alınan fidan/tohum desteklemesi talep formu
4.Kontrol (Müracaatlar İl/İlçe Müdürlükleri teknik ekipler tarafından kurulan tesis bazında kontrol edilmektedir)
5. ÇKS Çıktısı (İlçe Müdürlüğünce dosya içerisine konulur)
7 Sertifikalı Fidan/Tohum Üretim Desteklemeleri 1. ÇKS Belgesi 2 İş Günü
2. Müracaat Formu
3. Tohumlu Yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (sözleşmeli tohumluk üretimi yapıyor ise)
4. Tohumluk sertifikası 
5. Tohumluk Beyannamelerinin Onaylı Sureti)
6. Tohumculuk Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge (TÜGEM tarafından verilir )
7. Tohum Satış Faturası (Satış işleminden sonra )
8 Tarım Havzaları Üretim Modeline Göre Fark Desteği 1. ÇKS beyanları esas alınarak fark desteği kapsamındaki ürünler (ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa) tespitle kayıt altına alınır. 1 Saat
_Ön Koşul : ÇKS ye kayıtlı olmak
_Başvuru Dilekçesi
_Ürün Satış Belgeleri (Fatura, Müstahsil Makbuzu)
_Borsa Tescil Beyannamesi
2. Formlar
_Başvuru Dilekçesi
_Taahhütname
_Prim Kayıt Formu
*Arazi Kontrolleri
9 Yem Bitkileri Desteklemesi 1. Başvuru Dilekçesi (Ek-15) 1 Saat
2. Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF)
3. Gerektiğinde İl/İlçe Müdürlüğünce istenilecek belgeler
4.Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllk silaj yapımı içi hasat sırasında ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-17)
5.Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri yapan üreticilerden, ekilişin dört yıl bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-16)
10 Süt Desteklemeleri 1. T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( 1 kez, Üreticinin TÜRKVET sistemine kayıtlı olması şartlı) 5 Dakika
2. Müstahsil ya da fatura (Aylık)
11 Tespit Raporu ve Cins Tashihi Raporu Hazırlanması 1. Başvuru Dilekçesi  2 İş Günü
2. Çaplı tapu fotokopisi
3. Döner sermaye makbuzu
12 Su Ürünleri Menşei Belgesi Verilmesi 1. Telefonla veya şahsen müracaat 1 Gün
2. Sevkiyatta kullanılan aracın cinsi ve plakası
13 Kimyevi Gübre Bayii Denetimi Talimatlı 1. İl Müdürlüğü Yazısı 2 İş Günü
2. Cetvel-4
14 Kimyevi Gübre Bayii Denetimi İhbarlı 1. Başvuru Dilekçesi veya Sözlü İhbar 1 İş günü
15 Tabii Afet Hasar Tesbiti 1. Başvuru Dilekçesi 40 Gün
2. İhbar
16 Kooperatif Genel Kurulu 1. Başvuru Dilekçesi 5 İş Günü
2. İlan-Gündem ve Askı Tutanağı
3. Temsilci Ücreti Ödeme Belgesi
4. İmza Sirküleri
17 Demostrasyon ve Tarla Günü Düzenlenmesi 1. Demonstrasyon  için tohum, fidan, fide vb. talebi 15 İş Günü
18 Çitçi Kursları 1. Başvuru dilekçesi 15 İş Günü
2. Kursiyerlerin İmzalı Listesi (En az 15 kişi)
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
19 Biçerdöver Hasat Kontrolleri 1. İl Müdürlüğü yazısı ve ekindeki Bakanlık talimatı 1 İş günü
20 Gezginci Arıcı Konaklama İzni 1. Başvuru Dilekçesi 1 İş günü
2.Veteriner Sağlık Raporu, Arı Vize Belgesi, Arı Konaklama Belgesi (İlçe dışı)
3. İşletme Tescil Belgesi
21 Nematod Tahlili ve Bitki Numunesi Almak 1. Dilekçe  1 İş günü
2. Numune
3. Analiz Ücreti Dekontu (Toprak Tahlili)
22 Bitki Koruma Ürünlerine Reçete Düzenlenmesi 1. Kişinin Kimliği -Hastalıklı materyal 30 Dakika
23 Türkvet Sistemine Kayıt   Küçükbaş İçin 15 dakika
1. İkametgah
2. Nüfus Cüzdanı Sureti
  Büyükbaş İçin
1. İkametgah
2. Nüfus Cüzdanı Sureti
24 Hayvancılık İşletmelerinin Denetlenmesi 1. Rutin olarak veya şikayet (yazılı-sözlü) üzerine 1 İş Günü
25 Hastalık Çış ve Sönüş İşlemleri 1. Başvuru Dilekçesi veya sözlü 1-30 Gün
26 Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Çalışmaları 1. Başvuru Dilekçesi 1 İş günü
2. Bakanlık projesi kapsamında yapılan aşılamalar
27 Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevk Raporu Verilmesi 1. Küçükbaş hayvanlar  ppr aşısı 2 Saat
2. Sığrılarda Pasaport
3. Çift tırnaklılarda şap aşısı
4. Tek tırnaklılarda kimlik belgesi
5. Dezenfeksiyon belgesi
6. Hayvan maddeleri için faturanın fotokopisi
7. Kedi ve köpek için aşı karnesi
   
28 Hayvanların Kayıt Altına Alınması 1. Başvuru Dilekçesi 1 İş Günü
2. Başka köyden alınmışsa hayvan nakil belgesi
3. İlçe sınırları dışından satın alınmışsa Sevk Raporu
4. Kesilen hayvanlar için mezbaha veteriner hekimince gönderilen belge
29  Koyun-Keçi Küpeleme          (0-6 Aylık) 1. Aşılama Dönemlerinde Hayvan sayısına göre değişebilir (Hayvan başına  2 dakika)
30 Mahkeme Yazışmaları 1. Mahkeme yazısı 1 İş günü
31 İstatistiki Bilgiler 1. Başvuru Dilekçesi 5 İş Günü
32 Bilgi Edinme Başvurusu 1. Bilgi Edinme Formu dilekçesi  
33 Yeşilkart İşlemi 1. Dilekçe  15 dakika
2. Tapu Belgesi
3. Müracaat Formu
34 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 1. Dilekçe  30 Gün
35 Gıda Şikayeti Değerlendirme 1. Alo Gıda hattı şikayet formu 7 İş Günü
2. Kontrol ve Denetim Tutanağı
3. EK2, Ek3, Haccp Tetkik Formu (Uygulanıyorsa)
36 Şahit Numune Analizi Talebi 1. Dilekçe  15 İş Günü
2. Kargo Ücreti Dekontu
3. Analiz Ücreti Dekontu 
37 Şahit Numune Geri Alma Talebi 1. Dilekçe  5 İş Günü
38 Üretim Satış ve Toplu Tüketim Yerlerinin Denetimi Gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üretimi ve/veya gıda satış ve toplu tüketimi yapılan işyerlerinde gıda güvenliği şartlarına uygunluk, denetim tutanağı 2 saat ( 1 İşyeri)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :
Kurum: Çukurova İlçe Gıda, Tarım ve   Hayvancılık Müdürlüğü
Kurum: Çukurova Kaymakamlığı
Adres: Çukurova Kaymakamlığı Çukurova İlçe Gıda, Tarım ve   Hayvancılık Müdürlüğü
Adres: Çukurova Kaymakamlığı
Telefon : 322 239 07 40
Telefon : 322 248 08 81
Faks        : 322 239 07 30
Faks: 322 248 18 81
E-mail    :cukurova@tarim.gov.tr
E-Mail         : cukurova@icisleri.gov.tr