SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1 Veznece Para Tahsilatı Yapılması 1- Konusuna göre;
a) İlgili idarenin yazısı,
b) Mahkeme kararı,
c) Muhasebe işlem fişi,
d) İdari para cezası karar tutanağı,
2- T.C. kimlik numarası.
2 Geçici ve Kesin Nakit Teminat Tahsilatı  
1- Gerçek Kişilerde T.C.Kimlik,Tüzel Kişilerde Vergi numarası
2- İlgili idarenin teminat alınmasına ilişkin  yazısı.
3 Banka Kesin Teminat Mektubunun alınması  
1-İlgili idarenin yazısı,
2-Teminat Mektubu,
3-Teyit yazısı.
 
4 Banka Kesin Teminat Mektubunun iadesi 1- İlgili idarenin yazısı,
2- Alındı belgesinin aslı,
3- Vergi borcu yoktur yazısı,
4- SGK'dan ilişiksiz yazısı.
 
5 Geçici Nakit Teminat İadesi  
1- Alındı belgesinin aslı,
2-Alındının  arkasında idarenin "iadesinde sakınca yoktur"onayı
3- İlgilinin banka hesap numarasını gösterir dilekçesi.
 
6 Kesin Nakit Teminat İadesi 1- İdarenin yazısı,
2- Alındı belgesinin aslı, 
3- Vergi borcu yoktur yazısı, 
4- SGK'dan ilişiksiz yazısı,
5- İlgilinin banka hesap numarasını gösterir dilekçesi.
 
7 Yargı Harcı İadeleri  
1- Alındı Belgesi aslı,
2- Mahkeme Kararı,
3- İlgilinin banka hesap numarası ile T.C. Kimlik numarasını 
    gösterir iade talep dilekçesi.
 
8 Adli Teminat Kefalet Tahsili  
1- Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının Yazısı,
2- T.C. Kimlik Numarası.
 
9 Adli Teminat-Kefalet İadesi  
1- Teminat iadesine ilişkin mahkeme kararı veya yazısı,
2- İlgilinin banka hesap numarası ile T.C. Kimlik numarasını 
    gösterir iade talep dilekçesi.
 
10 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade ödemeleri 1- Alındı Belgesinin aslı,
2- İlgili idarenin iadeye ilişkin yazısı,
3- Yargı kararı veya mahkeme yazısı,
4- İlgilinin banka hesap numarası ile T.C. Kimlik numarasını 
   gösterir iade talep dilekçesi,
5- Avukata iade durumunda vekaletname.
 
11 Mahsup belgesi niteliğinde  Muhasebe İşlem Fişi verilmesi  
1- T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası,
2- Dilekçe.
 
12 Emanetlerdeki paraların Alacaklılara ödenmesi 1- İlgilinin banka hesap numarası ile T.C. Kimlik numarasını 
   gösterir iade talep dilekçesi,
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde),
3-Gerekli hallerde idarenin iadenin yapılmasına ilişkin yazısı.
   
13 Kaybedilen Alındı belgeleri İçin Tastikli Suret Verilmesi  
1- İlgilinin T.C.Kimlik Numarası gösterir talep dilekçesi, 
2- Gerekli hallerde gazete ilanı.
 
Not: Detaylı bilgi için Çukurova Malmüdürlüğüne müracaatınız önerilir.