TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU ŞARTLARI
 
Uyuşmazlık miktarı (Başvurunun parasal değeri)  ve Başvuru Şartları
Başvurudan herhangi bir ücret alınmamaktadır.
01.01.2019 tarihi itibariyle Uyuşmazlık değeri;
• 5.650 TL’nin altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetine,
• 5.650 TL ile 8.480 TL arasında ise İl Tüketici Hakem Heyetine
• 8.480 TL’nin üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurmalısınız.
Başvuru, tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini varsa unvanlarını, iletişim bilgilerini,
uyuşmazlık konusunu ve başvuru sahibinin seçimlik haklarından hangisini tercih ettiğini içeren dilekçenin, mal veya hizmetin satın alındığı yada başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu yer hakem heyetine bizzat verilmesi veya elektronik ortamdan başvurması suretiyle yapılır.
 
Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulabilmesi için dilekçe doldurulması zorunlu olup dilekçe örneği için tıklayınız.

Dilekçe doldurulurken;
• T.C. Kimlik numarası
• Adres
• Vekilli müracaatlarda vekalet pulu
• Talebin türü ( bedel iadesi, değişim, hizmetin yeniden görülmesi vb. )
• Şikayet edilen yerin unvanı
• Fatura, fiş, sözleşme gibi vb. şikayete konu belgeler eklenmelidir.

Ayrıca; Başvuruda dilekçeyle birlikte Ayıplı Mal veya Hizmette fatura, servis fişi, sözleşme, vb., Banka Dosya Masraflarında bankadan alınan dekont, hesap dökümü, vb. belgelerle başvurulması gerekmektedir.

Başvurular Hakem Heyetine;
• Şahsen
• Posta yoluyla
• e-Devlet şifresi ile TÜBİS’ten başvurulabilir.

Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapıldıktan sonraki süreç;
İlçe Tüketici Hakem Heyetine yapılmış olan başvuru, karşı tarafa bildirilir ve 30 gün içinde savunmanın gönderilmesi istenilir. Gelen sonuç, Raportörler tarafından bir dosya şeklinde düzenlenip heyet gündemine alınır. Hakem Heyeti her 15 günde bir (ayda iki defa) toplanarak gündeminde hazır olan tüketici başvurularını görüşür ve karara bağlar. Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karar her iki tarafa tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açıktır. Tüketici İlçe Hakem Heyetinin verdiği karar (01.01.2019 tarihi itibariyle 0 – 5.650 TL arasında ) tarafları bağlar, icrai takibat yapılabilir.
 
Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.
 
Ayrıca; Tüketici Hakem Heyetine ticari faaliyetler ile ilgili konularda başvuru yapılamamaktadır.

Fakat satıcı veya sağlayıcı olarak bir tüketiciye mal veya hizmet satış/sunumundan doğan uyuşmazlıklar hakkında başvurular alınmaktadır. (Taraflardan biri tüketici olmak zorunda.)
 

Not: Detaylı bilgi için Çukurova Tüketici Hakem Heyetine müracaatınız önerilir.