3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun Uygulaması


 BAŞVURU KOŞULLARI
 1. Taşınmaz mala yapılan tecavüz ve müdahalenin önlenmesi için Kaymakamlık Makamına başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyet birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir.
 2. Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.
 3. Müracaatlar Kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır. Kan hısımları ile sıhrî hısımlar tarafından zilyet adına yapılan başvurular işleme konulmaz.
 BAŞVURU YERİ:
Çukurova Kaymakamlığı
Telefon: 322 248 08 41 – 322 248 08 81
Faks : 322 248 08 41
e-posta : cukurova@icisleri.gov.tr
 
 GEREKLİ BELGELER
 Başvuru Dilekçesi (Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünden)
 
 AÇIKLAMALAR
 Fuzuli İşgal: Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselere hukuki bir bağlantı kurmadan ceza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girme durumudur.
 1. Konut, dükkân, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu kanun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.
 2. Yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, tecavüz  veya müdahalenin oluşumundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz.
 3. Posta ile yapılan başvurular, başvuru için kanunun öngördüğü süreleri durdurmaz.
 4. Başvuru şikayetçi lehine sonuçlanırsa, masrafları karşı taraftan (gerekirse icra yoluyla) tahsil eder.
 5. Başvuru şikâyetçi aleyhine sonuçlanırsa masraflar kendi üzerinde kalır.

 

 

MUHTAÇ ASKER AİLESİ BAŞVURUSU
1. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız.)
2. Nüfus Kayıt Örneği (Adres bilgileri bulunacak)
3. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden Belediye yardımı için)

 

 

DERNEK LOKAL BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Dilekçe
2. Mesul Müdür Görevlendirme Kararının Fotokopisi
3. Başkan ve Mesul Müdürün Kimlik Fotokopisi
4. Lokal Açma Kararının Fotokopisi
5. Lokal Yeri Kira ise Kira Sözleşmesinin Fotokopisi
6. Lokal Yeri Mülk ise Tapu Fotokopisi
7. Apartmandan izin Yazısı
8. Derneğin Tüzüğü
9.Derneğin Valiliğe Bildirdiği (Dernek bilgilerinin ve üyelerinin bütün bilgilerinin olduğu yazı)
 
 
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI İZİN BELGESİ
1. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız )
2. İş Yeri Açma Ruhsatı  Fotokopisi
3. Ruhsat Sahibi veya   Mesül Müdürün Kimlik  Fotokopisi (Mesül Müdür Olduğuna Dair Görev Yazısı)
4. Sabit (Statik) İp Nosu
5. İzin Belgesi Formu (İzin Belgesi Formu örneği için tıklayınız.)
6. Mesul Müdür Bildirim Formu (Mesul Müdür Bildirim Formu örneği için tıklayınız.)
 
 
NOT: Diğer hizmetler ve detaylı bilgi için İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatınız önerilir.